ประวัติ

ประวัติโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ (เดิมประดู่พิทยาคม)

 • ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โรงเรียนประดู่พิทยาคมประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ของตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา
 • ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน นักเรียน ๘๔ คน โดยการดำเนินงานของ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ใช้หอประชุมเป็นห้องเรียนชั่วคราว มีนางประยงค์ สุพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประดู่พิทยาคม
 • ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้นายวิจารณ์ คุ้มไทย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประดู่พิทยาคม
 • ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ย้ายนักเรียน และเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มาเปิดทำการสอนชั่วคราวในที่ดินของโรงเรียน ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เริ่มการเรียนวันแรกมีอาคารเรียน ๒ หลัง โดยมีนายวิจารณ์ คุ้มไทย เป็นครูใหญ่
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเป็น นางสาวทิพย์วรรณ หวานแก้ว
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอความอนุเคราะห์ที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้แบ่งที่ดินของโรงเรียนจำนวน ๑๐ ไร่ ทำให้ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดินเหลืออยู่ ๕๐ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่เป็น นายนิคม พรหมย้อย
 • ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ปีการศึกษา ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนเรียน ๗๔ คน เปิดเรียน แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนคณิตศาสตร์-สังคมศึกษา แผนการเรียนละ ๑ ห้องเรียน
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่เป็น นายสำราญ เผือกคง
 • ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นายพรชัย ปลอดจินดา ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่พิทยาคม
 • ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนประดู่พิทยาคม ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
 • ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นายพรชัย ปลอดจินดา รับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒
 • ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายมนตรี จันทรัตน์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒
 • ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายพรชัย จันทร์รงค์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ 
 • ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์เพชร รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒
 • พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  นางปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒  จนถึงปัจจุบัน