ผลงานเสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ นำโดยผู้อำนวยการอมรรัตน์ โพธิ์เพชร พร้อมด้วยครูกรรณิกา คุ้มไพรี หัวหน้างานวิชาการ และนายศุภณัฐ ชื่นชอบ นักเรียนระดับชั้น ม.4/4 ได้เข้าร่วมนำเสนอการประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
” งานเสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2564 “

ซึ่งผลการนำเสนอการดำเนินงานทั้งด้านผู้บริหาร ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำทำให้
” โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับดีเยี่ยม “

และกิจกรรมการประกวดเว็บไซต์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านศึกษา ซึ่งพัฒนาเว็บไซต์โดยครูพฤกษา อุยสุย
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “ระดับดีมาก”
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวของโรงเรียนได้รับความร่วมมือ
จาก#คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ คณะกรรมการสถานศึกษาฯทุกท่าน
เป็นอย่างดีเยี่ยม