รายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC

รายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564
มี หนังสือรับรอง จาก MOE