พสวท. มอบทุนการศึกษา

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2654 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ แสดงความยินดีกับ เด็กชายศิวะ ชูวารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับทุนจากมูลนิธิ พสวท. ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 5,000 บาท