semester e-Service
semester ขั้นตอนการให้บริการ
ศักยภาพ งาน นศท.
semester ดูผลการเรียนออนไลน์
semester MySAR
semester e-Student Care
e-activity ระบบข่าวกิจกรรม
semester ระบบงานอัตรากำลัง
semester e-Sumary Score
KM
a
 กำลังปรับปรุงข้อมูล
มัธยมศึกษาปีที่ 1
    a มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
    a มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
    a มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
มัธยมศึกษาปีที่ 2
    a มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
    a มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
    a มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
    a มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
    a มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
    a มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
    a มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
    a มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
    a มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
    a มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
    a มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
    a มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
    a มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
    a มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
    a มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
    a มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

free stats
a
KM
a

 a

สารสนเทศบุคลากร

       a กราฟสรุปข้าราชการตามกลุ่มสาระ
       a กราฟสรุปจำนวนบุคลากร
       a กราฟสรุปปีเกษียณอายุราชการ
  a สรุปข้อมูลข้าราชการครู
  a สรุปข้อมูลลูกจ้างประจำ
  a สรุปข้อมูลพนักงานราชการ
  a สรุปข้อมูลอัตราจ้าง
 a สารสนเทศนักเรียน
       a กราฟเปรียบเทียบ 31 ปี
       a สรุปจำนวนนักเรียนปี 2556
       a สรุปจำนวนนักเรียนปี 2555
       a สรุปจำนวนนักเรียนปี 2554
       a สรุปจำนวนนักเรียนปี 2553


free hit counter code

a
KM
a

download
วารสารโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา๒
ฉบับที่ 1/2553


download
หลักสูตรแกนกลาง 2551

download
ตัวชีวัด สาระแกนกลาง
กลุ่มสาระภาษาไทย


download
ตัวชีวัด สาระแกนกลาง
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


download
ตัวชีวัด สาระแกนกลาง
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


download
ตัวชีวัด สาระแกนกลาง
กลุ่มสาระสังคมฯ


download
ตัวชีวัด สาระแกนกลาง
กลุ่มสาระศิลปะ


download
ตัวชีวัด สาระแกนกลาง
กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา


download
ตัวชีวัด สาระแกนกลาง
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนฯ


download
ตัวชีวัด สาระแกนกลาง
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศa
แผนที่เดินทางจาก : | ห้างเซ็นทรัล | บขส.สุราษฎร์ธานี | ห้างบิ๊กซี | สถานีรถไฟ | สนามบิน | ** รับเรื่องราวร้องเรียน **
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามศักยภาพของผู้เรียน มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย


   

 

z z
 
z z
 

 

 

a a
     

 

a a
 

a a
   

a

 

 
a a
   
a a
   
   

 

 

 

 
a a
 
a a
   

a

 

 
a a
 
a a
   
   
   

a a
 นายพรชัย จันทร์รงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์

** คลิกแจ้งเรื่องราวร้องเรียน **
a a
a a
 นายเรืองชัย นุชพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์


a a
a a
 

a a
a a
 

aa
  a ปีการศึกษา 2555
      a โรงเรียน
      a ผู้บริหาร
      a ครู
      a นักเรียน

  a ปีการศึกษา 2554
      a โรงเรียน
      a ผู้บริหาร
      a ครู
      a นักเรียน

  a ปีการศึกษา 2553
      a โรงเรียน
      a ผู้บริหาร
      a ครู
      a นักเรียน

  a ปีการศึกษา 2552
      a โรงเรียน
      a ผู้บริหาร
      a ครู
      a นักเรียน

a a
a a
 

aa
  a ภาษาไทย

  a คณิตศาสตร์
  a วิทยาศาสตร์
  a สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  a ศิลปะ
  a สุขศึกษาและพลศึกษา
  a การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  a ภาษาต่างประเทศ

  a พัฒนาผู้เรียน
  a อื่นๆ

a a
a a
 

aa
  a ภาษาไทย

  a คณิตศาสตร์
  a วิทยาศาสตร์
  a สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  a ศิลปะ
  a สุขศึกษาและพลศึกษา
  a การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  a ภาษาต่างประเทศ

  a พัฒนาผู้เรียน

===ใช้งานภายในโรงเรียน===

  a Media Center
  a eDLTV
  a True ปลูกปัญญา


a a
a a
 

aa
  คลิกเพื่อเข้าแก้ไขเว็ปส่วนตัว
  a ภาษาไทย
      a ครูสกูล จันทสุวรรโณ
  a คณิตศาสตร์
      a ครูกรรณิกา คุ้มไพรี
      a ครูสุทัศ สังเมียน
  a วิทยาศาสตร์
      a ครูสุพรรณวดี ประสงค์
      a ครูปิยลักษณ์ ทวีแก้ว
      a ครูเสริม นนท์ทอง
      a ครูปาริชาต ข้ามสาม
      a ครูสุธาทิพย์ หมื่นงาม
  a สังคมศึกษา ศาสนาฯ
      a ครูทัศนีย์ แท่นจันทร์
  a ศิลปะ
      aครูพงศ์ธร นภาพงศ์
  a สุขศึกษาและพลศึกษา
  a การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      a ครูพลากร ประสงค์
      a ครูจตุพร สุดสอาด
  a ภาษาต่างประเทศ
      aครูสุแววตา จันทร์ทอง
  a พัฒนาผู้เรียน

a a
a a
 

 

 


บันทึกสถิติเมื่อ 29 ต.ค. 54

a a
a a
 

 

go green


a a


โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2
132 หมู่ที่ 10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077- 200198 , 086-475-2000 โทรสาร 077-200043 e-mail : [email protected]
http://www.srp2.ac.th

พัฒนาและดูแลระบบโดย ว่าที่ ร.ท.พลากร ประสงค์ นายสุชาติ บุญยก และว่าที่ ร.ต.จตุพร สุดสอาด
หากพบปัญหาและข้อเสนอแนะติดต่อ โทรศัพท์ 089-658-1391 e-mail : [email protected]