นานากิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โดย : ครูจตุพร สุดสอาด

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
     ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของครูจตุพร สุดสอาด
  1 2 3 4 5 6 7 8 page 1 / 8
 ตลาดนัดโครงงาน[18-02-2555]
 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี[18-02-2555]
 การฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรรียน[08-01-2555]
 Merry Christmas & Happy New Year 2014[02-01-2555]