นานากิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โดย : ครูจตุพร สุดสอาด

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
     ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของครูจตุพร สุดสอาด
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 page 1 / 14
 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เยี่ยมชมโรงเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒[01-08-2555]
  ร่วมขบวนแห่รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%[01-08-2555]
 รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%[28-07-2555]
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมโรงเรียนมาตรฐานสากล[25-07-2555]