นานากิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โดย : ครูจตุพร สุดสอาด

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
     ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของครูจตุพร สุดสอาด
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 page 1 / 50
 การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐[28-03-2555]
 อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์[27-03-2555]
 "นิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา"[17-03-2555]
 ยินดีต้อนรับโรงเรียนปราสาทวิทยาคม ศึกษาดูงาน[07-03-2555]