นานากิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โดย : ครูจตุพร สุดสอาด

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
     ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของครูจตุพร สุดสอาด
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 1 / 21
 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้รับผิดชอบงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา[20-03-2555]
 ตรวจเยี่ยมติดตามเพื่อการพัฒนางานบริหารงานบุคคลประจำปี 2558[19-03-2555]
 กิจกรรม Open House[05-03-2555]
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557[24-02-2555]