นานากิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โดย : ครูจตุพร สุดสอาด

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
     ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของครูจตุพร สุดสอาด
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[01-10-2555]
 ติดตามการดำเนินการ 6 เดือน ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ โดย สพม.11[22-09-2555]
 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดย ท่าน ศน. สพม.11[19-09-2555]
 ประชุมกรรมการตัดสินสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี [03-09-2555]