นานากิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โดย : ครูจตุพร สุดสอาด

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
     ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของครูจตุพร สุดสอาด
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 page 1 / 44
 "การเรียนรู้สู่อาชีพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี"[12-10-2555]
 มุทิตาจิต ร่มประดู่...คุณครูผู้ทรงคุณค่า[28-09-2555]
 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1[16-09-2555]
 การนำเสนองานวิจัย/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี โรงเรียนในฝัน ก้าวไกล สานฝันสู่สากล[16-09-2555]