นานากิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โดย : ครูจตุพร สุดสอาด

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
     ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของครูจตุพร สุดสอาด
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 page 1 / 27
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มาขอสัมภาษณ์ข้อมูล[28-08-2555]
 การแข่งฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน ๑๗ ปีชาย สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๑[26-08-2555]
 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง[20-08-2555]
 กิจกรรมอาเซียน[11-08-2555]