นานากิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โดย : ครูจตุพร สุดสอาด

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
     ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของครูจตุพร สุดสอาด
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 1 / 33
 ครูแนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4[12-02-2555]
 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ "เขื่อนรัชชประภา " [31-01-2555]
 โครงการเภสัชอาสา ป้องกันยาเสพติด[27-01-2555]
 ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558[28-01-2555]