นานากิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โดย : ครูจตุพร สุดสอาด

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
     ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของครูจตุพร สุดสอาด
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 page 1 / 61
 ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน รอบ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑[18-04-2555]
 รับสมัครนักเรียนเข้า ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ2[11-04-2555]
 ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑[08-04-2555]
 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.๓ ม.๖ (๒)[06-04-2555]