นานากิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โดย : ครูจตุพร สุดสอาด

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
     ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของครูจตุพร สุดสอาด
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 page 1 / 18
 พิธีถวายราชสดุดี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557[26-11-2555]
 รับการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด[13-11-2555]
 พี่ชวนน้องมองห้องเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาเซียน[12-11-2555]
 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ รวมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุนทรนิวาส[06-11-2555]