นานากิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โดย : ครูจตุพร สุดสอาด

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
     ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของครูจตุพร สุดสอาด
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 page 1 / 37
 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2559[19-05-2555]
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,ปีที่ ๓,ปีที่ ๕,และปีที่ ๖ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒[15-05-2555]
 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร "เยาวชนคนดีศรี ส.ร.๒" โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒(รุ่น ๒)[15-05-2555]
 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร "เยาวชนคนดีศรี ส.ร.๒" โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒(รุ่น ๑)[15-05-2555]